H O T Ă R Â R E A   nr.  99 din data de 22.09.2017 privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier Baciu Alin Sebastian  cu dl consilier Ursulean Vasile Lucian

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  99

din data de 22.09.2017

Privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier Baciu Alin Sebastian  cu dl consilier Ursulean Vasile Lucian

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință extraordinară la data de  30.06.2017,

Având în vedere că dl Preşedite de şedinţă ales pe 3 luni este absent

 În baza - prevederilor art.45 alin.(1) , art.47 alin(3)şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se  aprobă înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier Baciu Alin Sebastian  cu dl Ursulean Lucian Vasile  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __7____

Nr.voturi “pentru”:_____7____

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

URSULEAN LUCIAN VASILE                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates