HOTĂRÂREA  nr. 100 din data de 22.09.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2017 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2017

 ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ                           

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

HOTĂRÂREA  Nr. 100

Din data de 22.09.2017

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2017 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2017

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj; întrunit în şedinţa publică extraordinară din data de 22 septembrie  2017;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Iara la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2017 înregistrat cu nr. 4545/22.09.2017;

      Având în vedere:

    - Raportul de specialitate al Compartimentului financiar înregistrat sub nr. 4543/22.09.2017

   - Contractul de finanțare nr.  C0720RM00011661300034/24.08.2017 pentru obiectivul de investiții:„ Modernizare infrastructură rutiera în comuna Iara, Jud, Cluj”

   - Contractul de finanțare nr. C0760CM00011661300135/29.08.2017 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural în loc. Iara , județul Cluj”

Luând în considerare:

    - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6 /2017;

    - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 39/2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARApe anul 2017;

      În  baza art. 45 alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREȘTE

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2017, conform anexei I  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea  Listei  de Investiţii  a comunei Iara pe anul 2017 conform anexei II care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.                                                                   

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr. 1 – Buget , Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __7____

Nr.voturi “pentru”:_____7____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

   PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

     URSULEAN LUCIAN   VASILE                                            SECRETARUL Comunei Iara                                                     

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates