H.C.L. nr. 89 din 31.08.2017 privind modificarea HCL 82/21.07.2017 privind aprobarea nomenclatorului funcțiilor publice și personalului contractual, coeficienților    și stabilirea salariilor conform LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salar

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anexa 1 hcl 89.pdf)Anexa 1 hcl 89.pdf[ ]103 kB
Download-ează fișierul (Anexa 2 HCL 89.pdf)Anexa 2 HCL 89.pdf[ ]85 kB

                         

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂREA Nr. 89

Din 31.08.2017

 

privind modificarea HCL 82/21.07.2017 privind aprobarea nomenclatorului funcțiilor publice și personalului contractual, coeficienților    și stabilirea salariilor conform LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

            Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, intrunit in sedinta extraordinară în data de 31.08.2017,

             Având în vedere expunerea de motive a primarului înregistrată cu nr.  4260/31.08.2017, referatul de specialitate întocmit în acest sens de secretarul delegat al comunei , înregistrat cu nr.4259/31.08.2017.

 Examinând proiectul de hotărărâre  privind  modificarea HCL 82/21.07.2017 privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Iara – proiect din inițiativa primarului

 În baza LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 11 și 38 urm., Anexa VIII.

            In temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin.(1) 39  alin.(2) și  art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

           

HOTĂREȘTE :

 

Art.1.   Se aproba modificarea coeficienţiilor  care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Iara prevăzuţi în  Anexa 1 care  face parte din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aproba modificarea coeficientiilor  care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului  comunei Iara prevăzuţi în  Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art3.  Anexele I si II din HCL 82/21.07.2017 se anuleaza.

Art.4. Cuantumul valoric al salariilor se stabilește prin dispoziția individuală a primarului, prin aplicarea coeficienților stabiliți la art. 1 şi 2 conform legii, conform prevederilor art. 11 alin (3) din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

Art.4. Pentru comunicarea prezentei hotărâri, în condiţiile legii,  se încredinţează secretarul comunei.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                        SECRETARUL Comunei Iara

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates