HOTĂRÂREA Nr. 102 din data de 28.09.2017 privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI LOCAL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂREA Nr. 102

Din data de 28.09.2017

 

 

privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI LOCAL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, intrunit in sedinta extraordinară în data de 28.09.2017,

             Având în vedere

-expunerea de motive a primarului ,

-raport de specialitate  întocmit în acest sens ,.

  1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  3. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
  4. art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  5. art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

           

 

HOTĂREŞTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI LOCAL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. – Investiția „DOTAREA SERVICIULUI LOCAL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” este considerată ca fiind necesară, oportună și potrivită dezvoltării potențialului economic al comunei Iara.

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 5. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Iara.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr. 1– Buget , Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

 

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                        SECRETARUL Comunei Iara  

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates