HOTĂRÂREA Nr. 103 din data de 28.09.2017 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Iara

                                                                                                                                                                 ROMÂNIA                                   

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

Iara Str. Principlă nr. 282; telefon / fax +40-264333247, +40-374093428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  Cod fiscal: 4546952

 

  HOTĂRÂREA NR. 103

Din data de 28.09.2017

 

 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Iara

 

 

 Consiliul Local al comunei Iara , jusdețul Cluj , întrunit în ședință extraordinară în dat de 28.09.2017

 Având în vedere

- expunerea de motive a primarului comunei Iara nr. 4432/14.09.2017;

-raportul de specialitate nr. 4433/14.09.2017 al secretarului delegat al comunei Iara ;

-prevederile Legea 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali actualizată;

-prevederile OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 36 alin(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

În temeiul art. 45  și art 155 alin.(1)  lit. b)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

HOTĂREȘTE  :

 

 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Iara , conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Art. 2 al  Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Iara .

Art.3. Prezenta se comunica prin grija secretarului , în termenul prevăzut de lege , autorităţilor şi persoanelor interesate.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara  

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates