• Home
  •  HOTĂRÂREA Nr. 119   din 24  octombrie  2017 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

HOTĂRÂREA Nr. 103 din data de 28.09.2017 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Iara

                                                                                                                                                                 ROMÂNIA                                   

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

Iara Str. Principlă nr. 282; telefon / fax +40-264333247, +40-374093428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  Cod fiscal: 4546952

 

  HOTĂRÂREA NR. 103

Din data de 28.09.2017

 

 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Iara

 

 

 Consiliul Local al comunei Iara , jusdețul Cluj , întrunit în ședință extraordinară în dat de 28.09.2017

 Având în vedere

- expunerea de motive a primarului comunei Iara nr. 4432/14.09.2017;

-raportul de specialitate nr. 4433/14.09.2017 al secretarului delegat al comunei Iara ;

-prevederile Legea 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali actualizată;

-prevederile OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 36 alin(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

În temeiul art. 45  și art 155 alin.(1)  lit. b)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

HOTĂREȘTE  :

 

 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Iara , conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Art. 2 al  Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Iara .

Art.3. Prezenta se comunica prin grija secretarului , în termenul prevăzut de lege , autorităţilor şi persoanelor interesate.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara  

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates