Stiri recente:

HOTĂRÂREA Nr. 105 din data de  24.10. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj”

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

Comuna Iara , nr. 282, tel. 0264333247, fax.0374093428

www. primariaiara.ro

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 105

din data de  24.10. 2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj”

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință ordinară la data de 24.10.2017

 Luând în dezbatere :

Expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin privind necesitatea si oportunitatea  investitiei „Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj”

  • Raportul de avizare al Comisiei de specialitate buget-finante al Consiliului Local al Consiliului Local Iara, jud. Cluj
  • Raportul de avizare al Comisiei de Urbanism și amenajarea Teritoriului  a Consiliului Local al comunei Iara, jud. Cluj

Vazand prevederile:

  •  Art. 11, alin. (12)-(14) din Normele metodologice de aplicare pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

          Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (b) si 36, alin. (4), lit. “e”, ale art. 45 si ale 115, alin. (1), li. (b) din Legea nr 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modifăcările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE  :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie “

“  Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj” conform Devizului General anexat la  prezenta hotărâre astfel :

  Valoare totala a investitiei inclusiv TVA :  23.971.960 lei

 

  Din care  C+M     inclusiv TVA               : 16.522.265  lei

 

  Durata de realizare a investitiei: 48  luni

Art. 2. Se desemneaza reprezentantul legal al proiectului Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj””, primarul comunei Iara, jud. Cluj, domnul Popa Ioan Dorin.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Iara, Primarului si Instituţiei Prefectului judeţului Cluj. 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates