HCL 112/28.12.2015 privind majorare taxe salubritate

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  112

din data de 28.12.2015

 

privind aprobarea tarifelor la salubritate

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  28.12.2015,

            Având în vedere necesitatea asigurării corelării între costuri și încasări,

            În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1  -  Se aprobă majorarea tarifelor aferente serviciului de salubritate la nivelul de  4 lei/lună/persoană pentru locuitorii din satul de reședință al comunei, Iara, respectiv 3 lei/lună/persoană pentru locuitorii celorlalte sate, măsura urmând a se aplica cu începere de la 01.01.2016.

              Art.2  -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-__

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            BOCA ILIE                                                                      Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates