Stiri recente:

HOTĂRÂREA Nr. 107  din  data de 24.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj”

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

Comuna Iara , nr. 282, tel. 0264333247, fax.0374093428

www. primariaiara.ro

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 107

 din  data de 24.10.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj”

 

            Consiliul Local al comunei Iara, jud Cluj, întrunit în şedinţa ordinara,  în data de 24.10.2017,

            Luand in dezbatere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj”
  • Raportul de avizare al Comisiei de specialitate buget-finante al Consiliului Local al Consiliului Local Iara, jud. Cluj
  • Raportul de avizare al Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  a Consiliului Local al comunei Iara, jud. Cluj

Vazand prevederile:

  •  Art. 11, alin. (12)-(14) din Normele metodologice de aplicare pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

  Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (b) si 36, alin. (4), lit. “e”, ale art. 45 si ale 115, alin. (1), li. (b) din Legea nr 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modifăcările şi completările ulterioare

                  

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie “Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj”

 

Capacitati fizice :  L=14589 m, statie pompare 1 buc, statie de tratare-2 buc, rezervor -100 mc-2 buc

 

  Valoare totala a investitiei inclusiv TVA : 4.165.762 lei

                    Din care C+M : 2.976.808, inclusiv TVA

   Valoarea totala a investitiei fara TVA :    3.766.891 lei

                Din care C+M : 2.972.473 lei,     fara TVA

 

Art. 2. Se desemneaza reprezentantul legal al proiectului ,,Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj”  primarul comunei Iara, jud. Cluj, domnul POPA IOAN DORIN

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Iara, Primarului si Instituţiei Prefectului judeţului Cluj. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                    

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates