HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 24.10.2017 cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de „  Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj” prin lucrari exectuate pe domeniul public al comunei Iara

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA  nr. 282, jud Cluj

 tel. 0264333247, fax.0374093428

www. primariaiara.ro

 

 

HOTĂRÂRE NR. 115

Din data de 24.10.2017

cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de  Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj” prin lucrari exectuate pe domeniul public al comunei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara ,  judeţul Cluj, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.10.2017

            Avand in vedere Certificatul de urbanism  nr. 973/20.09.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

Conform prevederilor art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 215/2001, art. 36 alin (2) lit c), art. 38, precum

In temeiul art. 45 alin (1) si (3) din Legea nr. 215/2001,

 

HOTĂREŞTE

 

  1.   Se aproba efectuarea lucrarilor de „  Canalizare menajera cu stație de epurare în Comuna Iara județul Cluj   
  2. Se aproba accesul pe domeniul public al Comunei Iara , pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea investiţiei, cu condiţia aducerii terenului la starea iniţială.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de aparatul propriu al consiliului local si al primarului.

 

Prezenta hotarărea are avizul Comisiei de specialitate Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Consiliului Local  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

                                                                        

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates