HOTĂRÂREA Nr 117 din data de 24.10.2017 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara , judeţul Cluj

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ANEXA HCL 117.pdf)ANEXA HCL 117.pdf[ ]126 kB

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 Comuna Iara , nr. 282, tel. 0264333247, fax 0374093428

   www.primariaiara.ro

 

 HOTĂRÂREA Nr 117

Din data de 24.10.2017

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara , judeţul Cluj

 

            Consiliul Local al comunei Iara , jud. Cluj, întrunit în şedinţă ordinară,  în data de  24.10.2017,

            Având în vedere:

  • Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara , judeţul Cluj,
  • Expunerea de motive a primarului comunei Iara , judeţul Cluj
  • Raportul Compartimentului Juridic şi Contencios Administrativ,
  • Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Iara ,

Văzând prevederile:

  •  art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. (c), alin. (6), lit. (a), pct. (14) şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂREŞTE  

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea  Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara , judeţul Cluj, conform anexei I ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara , județul Cluj , conform anexei II  ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Iara , prin aparatul de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Iara , compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului judeţului Cluj.

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

                              

 În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-_____

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates