HOTĂRÂREA Nr. 119   din 24  octombrie  2017 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

Comuna Iara , nr. 282, tel. 0264333247, fax.0374093428

www. primariaiara.ro

 

 HOTĂRÂREA

Nr. 119   din 24  octombrie  2017

privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor  teren aflate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ”Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj”

 

 

Consiliul Local al comunei IARA  jud CLUJ, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 octombrie  2017,

                  Examinând:

• proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Iara ,

 Referatul de aprobare al primarului comunei Iara , la proiectul de hotărâre

• Raportul de evaluare întocmit de  ŞEULEAN AUGUSTIN PFA , prin expert evaluator ŞEULEAN AUGUSTIN

  • Studiul de Fezabilitate întocmit de S.C.TOPO NET S.R.L., privind “Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj”

    • H.C.L. nr. 107 /24.10.2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj”

 • H.C.L. nr.39 /17 .03. 2017, privind aprobarea  bugetului general al Comunei Iara  pe anul 2017

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Iara  

Văzând  prevederile:

• art. 2 alin.1, lit.a) alin.2 alin.3, lit.e), art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, modificată şi completată prin Legea nr.220/2013;

• art. 4 din H.G. nr.53/2011 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

 • Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinului nr. 633/2006 al M.I.R.A. - A.N.C.P.I. pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, unde la art. 84 se prevede ca modificările care intervin din operaţiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial cu consimţământul titularului dat în formă autentică, în speţă hotărârea consiliului local;

• Ordinului nr. 634/2006 al M.I.R.A. – A.N.C.P.I. pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare.

• Ordinului nr. 700/2014. – A.N.C.P.I. pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare.

                  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. (b) şi (c), alin. (4), lit. a, alin .5, lit. a, art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTÃRÃŞTE:

 

      Art. 1. Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes local Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj , conform Planului topografic care conţine coridorul de expropriere - Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corespunzător indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 107/24.10.2017.

  Art. 2. Sursa de finanţare a obiectivului de investiţii “Extindere Alimentare cu apă Cacova –Ierii  Comuna Iara județul Cluj” este Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, aprobat prin OUG nr. 28/2013.

Art. 3. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului  teren proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii “Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj ” în suprafaţă totală de 877  mp,  situat în extravilanul comunei Iara ,sat . Valea Vadului  ,  judeţul Cluj.

    Art. 4. Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de ŞEULEAN AUGUSTIN PFA,  prin expert evaluator ŞEULEAN AUGUSTIN P.F.A , pentru imobilul teren proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiţii “Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj, cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei reprezentând valoarea despăgubiri individuale, ce se vor acorda proprietarului  cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în valoare totală de 1.500 lei (324 Euro, la cursul BNR din data de 16.10. 2017).

Art. 6  Se constata afectarea terenurilor astfel:Terenul in suprafata de 877 mp  din loc. Valea Vadului  , comuna Iara ,  lucrarii de utilitate publica de interes public local pentru Obiectivul de Investiţie . “Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj”

Art. 7. Se aproba înscrierea, după perfectarea operaţiunilor legale, în noi coli de Carte Funciară a imobilului teren reprezentând coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiţii “Extindere Alimentare cu apă Cacova -Ierii ,  Comuna Iara județul Cluj” conform planului topografic aprobat la Anexa 1, în proprietatea publică a  Iara , cu categoria de folosinţă pășune.

Art. 8. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei reprezentând valoarea cheltuielilor ocazionate cu  dezmembrarea  și  intabularea   terenul expropriat.

Art. 9. Se mandatează Primarul comunei Iara , Popa Ioan Dorin  în vederea emiterii Deciziei de expropriere.

Art. 10.Cu ducerea la indeplinire  a prezentei hotarari se incredintează primarul com. Iara prin aparatul de specialitate.  

 Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, Primarului, Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, proprietarilor şi titularilor altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere şi Compartimentului Juridic şi Contencios Administrativ.

conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13___

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-____

 

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

 SERBAN IOAN                                                          SECRETARUL Comunei Iara                                                                                

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates