HOTĂRÂREA Nr.123 din data de 24.10.2017 privind  aprobarea P.U.D. – AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , AMPLASARE RECLAME PE FATADE , FOLIE PE GEAMURI PENTRU MAGAZIN PROFI   în comuna IARA , sat IARA  NR 496  ( conform C.F. nr 50872 IARA )      

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

Comuna Iara , nr. 282, tel. 0264333247, fax.0374093428

www. primariaiara.ro

HOTĂRÂREA NR.123

Din data de 24.10.2017

privind  aprobarea P.U.D. – AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , AMPLASARE RECLAME PE FATADE , FOLIE PE GEAMURI PENTRU MAGAZIN PROFI   în comuna IARA , sat IARA  NR 496  ( conform C.F. nr 50872 IARA )                                                                                             

         Consiliul Local al comunei IARA  întrunit în şedinţa ordinară din data de24.10.2017  

Luând  în dezbatere Planul Urbanistic de Detaliu  – AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , AMPLASARE RECLAME PE FATADE , FOLIE PE GEAMURI PENTRU MAGAZIN PROFI   în comuna IARA , sat IARA  NR 496  ( conform C.F. nr 50872 IARA ) elaborat din iniţiativa primarului comunei IARA , domnul POPA IOAN DORIN                                                                            În baza Avizului COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM A CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ  nr 47 din 11.08.2017  pentru avizarea P.U.D.

Conform cu Clasarea Notificarii nr 168 din 20.01.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj ;

Având în vedere Raportul de informare si consultare a publicului .;

         Ţinând  seama de avizul  Comisiei de Urbanism a Consiliului Local ;

         În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;

         În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45 alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  – AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , AMPLASARE RECLAME PE FATADE , FOLIE PE GEAMURI PENTRU MAGAZIN PROFI   în comuna IARA , sat IARA  NR 496  ( conform C.F. nr 50872 IARA ) în baza Avizului COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM A CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ  nr 47 din 11.08.2017  pentru avizarea P.U.D., conform cu Clasarea Notificarii nr 168 din 20.01.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj ,  Raportul de informare si consultare a publicului  cu următorii indici urbanistici:

- regim de construire : IZOLAT;

-functiuni predominante : comert , alimentare publica si prestari servicii ;

-H existent = P+2

-P.O.T. existent = 47,80 %

-C.U.T. existent = 1,03

         Art.2. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul, Viceprimarul, Secretarul Consiliului Local,  şi toate direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei comunei IARA .

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                      SECRETAR

 

                                                                                                      

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _ 13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates