HOTĂRÂREA NR. 124 din  data de 24.10.2017 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  IARA  

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ORGANIGRAMA  OCT 2017.pdf)ORGANIGRAMA OCT 2017.pdf[ ]44 kB
Download-ează fișierul (STAT DE FUNCTII OCT 2017.pdf)STAT DE FUNCTII OCT 2017.pdf[ ]173 kB

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

 

HOTĂRÂREA NR. 124

din  data de 24.10.2017

privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  IARA  

 

Consiliul Local al comunei Iara , judeţul Cluj întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.10.2017

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei  Iara , în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre

Analizând raportul de specialitate

Având în vedere Raportul de avizare ale comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei  Iara :

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, care reglementează desfiinţarea posturilor vacante din cadrul instituţiilor publice locale astfel cum sunt definite la art. 2, pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la  art. 1 aliniatul (2);

Având în vedere prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;         

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea functiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

Art. 2 Se aprobă modificarea statului de funcţii conform prevederilor articolului 1.

Art. 3 Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iara  va îndeplini procedura de comunicare către A.N.F.P. a prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Serviciul Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre :

  • Instituţiei Prefectului judeţului Cluj;
  • Primarului comunei Iara ;

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂSECRETAR

         ŞERBAN IOAN                                                                                                             

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates