HOTĂRÂREA NR. 125 Din data de 24.10.2017 Privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

  

HOTĂRÂREA NR. 125

Din data de 24.10.2017

Privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  24.10.2017

 

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

 Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

,           Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator , înregistrat sub nr. 5127/24.10.2017

Referatul de specialitate al secretarului primariei Iara înregistrat sub nr. 5128/24.10.2017

Luand in dezbatere solicitarea  nr.890/04.10.2017 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

 

HOTĂREŞTE   

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1040 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara, aferentă lunii  septembrie  2017.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                   

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

            ȘERBAN IOAN                               

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates