H O T Ă R Â R E A   Nr.  126 din data de 24.10.2017 privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 1145 mc, conform  APV509-Valea Negrii

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  126

din data de 24.10.2017

privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 1145 mc, conform  APV509-Valea Negrii

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.10.2017

              Având in vedere;

            - act de punere în valoarea nr. 509 Valea Negrii,  emis de Directia Silvica Cluj- Napoca

            - referatul de specialitate

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 lit.b) si art.6 alin.1 din HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.     

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                        HOTĂREŞTE :

  Art. 1: Se aproba scoaterea la licitaţie în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 1145 mc, conform  APV509-Valea Negrii .

              Art.2:  Prezenta hotărâre se comunica  persoanelor interesate  prin grija secretarului Comunei Iara .

 

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

              ŞERBAN IOAN                                       

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates