HOTĂRÂRE NR.130 din data de 17.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3783/05.06.2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

HOTĂRÂRE NR.130

Din data de 17.11.2017

 

 

 

Privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3783/05.06.2015 încheiat între Comuna Iara în calitate de locator și dl Copil Dumitru , în calitate de locatar pentru suprafața de pășune de de 23,50 ha categoria de folosință „păşune”

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.11.2017,

            Analizând expunerea de motive nr. 5575/17.11.2017 ,  adresa Instrutuţiei Prefectului Judeţului Cluj nr130/19.01.2017 cu privire l a modificarea contractului de închiriere a păşunilor ;

            Având în vedere solicitarea fermierului Copil Dumitru înregistrată cu nr. 5764/27.12.2016  , justificată prin măsurători efectuate de către comisia de verificarea a păşunilor închiriate de la primarie ,  din care reies discrepanțe între suprafața închiriată și suprafaţa eligibilă pentru păşunat  de pe teren, procesul verbal din data de 30.06.2017 de verificare a păşunatului închiriat.

            Având în vedere  art.33  din legea nr. 18/1991, republicată ., cu modificările şi completările ulterioare , coroborat cu prevederile art. 9 alin (1) şi (4) , din OUG nr. 34/2013

            În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c), art.45  alin. (3)din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂREŞTE

 

 

Art.l.-  Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere  nr. 3783/05.06.2015, privind închirierea suprafeţei de teren de 23,50 ha teren,  categoria de folosință „păşune” situate în B.F. 1758 şi B.F. 1763.

Art.2.-  Se probă diminuarea contractului de închiriere  nr. 3783/05.06.2015, încheiat între Comuna Iara în calitate de locator și dl Copil Dumitru , în calitate de locatar,  cu suprafaţa de 3,60 ha păşune astfel  părțile convin la  diminuarea suprafeței închiriate  de la 23.50 ha la 19,90 ha, conform situației faptice de pe teren.

 Art. 3-   Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara precum şi dl Copil Dumitru.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile .

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates