HOTĂRÂREA NR. 131 din data de 17.11.2017  privind alocarea a cantităţii de 5 mc material lemnos,  pentru reabilitatea lemnăriei şcolii

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 131

Din data de 17.11.2017

 Privind alocarea a cantităţii de 5 mc material lemnos,  pentru reabilitatea lemnăriei şcolii

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.11.2017

            Având în vedere solicitarea Scolii Gimnaziale Iara înregistrată sub nr. de 5565/17.11.2017,

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 1 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

 

HOTĂREŞTE  :

 

 

             Art.1.Alocarea cantităţii de 5 mc  material lemnos,  din cantitatea  destinata construcţiei acoperişului Scolii Gimnaziale Iara ,  pentru reabilitarea lemnăriei din incinta scolii. 

             Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj ,  Primarului comunei  Iara și Școlii Gimnaziale Iara 

Art. 3  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  Viceprimarul   comunei Iara;

                                              

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile .

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates