HOTĂRÂREA NR. 132 din 17.11.2017 privind revocarea hotărâri de consiliu nr. 87/2017

ROMÂNIA                                                                                                        

          JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

 CONSILIUL LOCAL IARA                                                      

 

HOTĂRÂREA NR. 132

Din 17.11.2017

 

 

Privind revocarea hotărâri de consiliu nr. 87/2017

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.11.2017,

            Având în vedere adresa nr. 14438/17.10.2017emisă de către  Instituției Prefectului județului  Cluj din care reiese necesitatea revocării Hotararii nr.87/2017 a  Consiliului Local Iara datorită lipsei de documente justificative

             În temeiul prevederilor art.3 din Legea  554/2004 privind Contenciosul administrativ și  art.45 din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.-  Se revocă prevederile HCL nr.87 adoptată în ședința din data de 04.08.2017 din lipsă de documente justificative  :– copie autorizatie de construire, deviz de lucrări pentru constructii si reparatii, declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru lucrarile mentionate în cerere.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei  Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara, precum şi Parohiei Ortodoxe Buru.

 

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile .

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates