HOTĂRÂREA NR.134 din 17.11.2017 privind revocarea hotărâri de consiliu nr.119/2017

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂREA NR.134

Din 17.11.2017

Privind revocarea hotărâri de consiliu nr.119/2017

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.11.2017,

            Având  în vedere lipsa actelor doveditoare în spetă Documentatie tehnica Plan topografic pentru receptia coridorului de expropriere  al lucrării de utilitate publică „Extindere Alimentare cu Apă Cacova-Ierii, Comuna Iara ,  jud Cluj ” , este necesara  revocarea Hotararii nr.118/2017 a  Consiliului Local Iara .

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 9, ale art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.-  Se revocă prevederile HCL nr.119/24.10.2017 adoptată în ședința din data de 24.11.2017 din lipsă de acte doveditoare  : Documentatie tehnica Plan topografic pentru receptia coridorului de expropriere  al lucrării de utilitate publică „Extindere Alimentare cu Apă Cacova-Ierii, Comuna Iara ,  jud Cluj”.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

 

                                                          

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates