HOTĂRÂREA Nr.138 din data de 17.11.2017 privind alocarea sumei de 260 lei lunar  cu titlu ajutor de urgentă  domnului Deas Alexandru

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.138

din data de 17.11.2017

privind alocarea sumei de 260 lei lunar  cu titlu ajutor de urgenţă  d-nului Deaş Alexandru Dinel , în vederea acoperirii costurilor aferente deplasării pe ruta Borzeşti- Petreştii de Sus și retur în vederea transportului elevilor  Deaş Maria Timeia , Deaş Melinda Diana  şi Sas Emanuel Gabriel la şcoala

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.11.2017

            Având în vedere solicitarea nr. 4835/20.01.2017 formulată de către d-nul Deaş Alexandru Dinel  ,  

            Tinând cont de expunerea de motive a primarului  înregistrată sub numărul  5574/17.11.2017

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 1 şi 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei de 260 lei lunar  cu titlu ajutor de urgenţă către d-nul Deaş Alexandru Dinel , în vederea acoperirii costurilor aferente deplasării pe ruta Borzeşti- Petreştii de Sus și retur în vederea transportului elevilor  Deaş Maria Timeia , Deaş Melinda Diana  şi Sas Emanuel Gabriel la şcoala.

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,            

ŞERBAN IOAN

                                                                                                            Contrasemneză                  

                                                                                                                   Secretar

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates