HOTĂRÂRE NR.139 din  17.11.2017 privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul III anul 2017

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL    IARA                                

 

   

HOTĂRÂRE NR.139

din  17.11.2017

privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul III anul 2017

 

Consiliul Local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară la data de 17.11.2017

           Având in vedere prevederile:

          Art 57, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile   ulterioare;

           Art.36  alin (1) ,(2) lit. b), coroborat cu alin 4 , lit.a) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

          Luand act de;

          -referatul de aprobare al primarului comunei Iara  , inregistrat  sub nr.   5538/  16.11.2017,

          -raportul de specialitate elaborate de contabilitate , inregistrat sub nr. 5537/  16.11.2017

          In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administratie publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare,

 

HOTĂREȘTE

 

 

 

       Art.1- Se aprobă Situațiile financiare  al Comunei Iara pe trimestrul III,  anul  2017.

      Art.2- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul contabilitate  pentru luarea la cunoștinta si conformare.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

    PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            ȘERBAN IOAN

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates