HOTĂRÂREA NR.140 din 17.11.2017 privind casarea  a unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul Școlii  Gimnaziale Iara


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL  LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA NR.140

Din 17.11.2017

privind casarea  a unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul Școlii  Gimnaziale Iara

 

              Consiliul Local al comunei Iara,   întrunit în ședință ordinară  la data de 17.11.2017

             Având în vedere cererea Scolii Gimnaziale Iara nr. 990/03.11.2017 precum si  Expunerea de motive a primarului înregistrată sub  nr.5576/17.11.2017  anexată la Proiectul de hotărâre,

            Ținând cont de Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5377/17.11.2017  privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar cu durata normală de serviciu îndeplinită, cu ocazia inventarierii pe anul 2017

În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001,

În temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, respectiv a  Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f) şi ale art. 115 alin (1) lit. c) coroborată cu prevederile art. 98, cu referire la art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul Scolii Gimnaziale Iara , în valoarea totală de 5828,1 lei , cuprise în Lista de Iventariere ,  conform  Hotărârii Consiliului de Administrație  al Scolii  Gimnaziale Iara .

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului-Judeţului Cluj, Primarului comunei Iara ,   Şcolii Gimnaziale Iara.  

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______                          

                                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

 

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates