HOTARARE A NR. 144 din data de 15.12.2017 privind aprobarea rețelei de învățământ pentru anul școlar 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 HOTARARE A NR. 144

din data de 15.12.2017

privind aprobarea rețelei de învățământ pentru anul școlar 2018-2019

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta ordinara la data de  15.12.2017,

            Având în vedere

            - adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj nr. 13628/15.11.2017

- Avizul Conform înregistrat sub nr. 13700/44.08.12.2017 emis de Inspectoratul Şcolar  Judeţean Cluj

            -prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cap.III , art.61

            -Expunerea de motive a primarului comunei Iara

            În temeiul prevederilor art. 36 alin (6)  lit. „a”punctul 1, art 45 alin. (1) şi art. 115, lit b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂREŞTE  :

 

              Art.1  -  Se aprobă organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Iara , judeţul Cluj după cum urmează:

  •  Şcoala Gimnazială Iara comuna Iara – unitate cu personalitate juridică
  •  Şcoala Primară Agriş comuna Iara – structură învăţământ  (ciclu primar)

 

              Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

             Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului-Judeţului Cluj, Primarului comunei Iara ,   Şcolii Gimnaziale Iara.  

 

Prezenta hotărârea are avizul favorabil al Comisiei nr.2 prin preşedinte de comisie, dl. Mureşan Adrian Ioan

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează

ŞERBAN IOAN                                                                                 Secretar

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates