H O T Ă R Â R EA Nr. 1 din data de 08.01.2018 privind aprobarea utilizării  excedentului  bugetului local  și a bugetului de venituri proprii și subvenții  pentru acoperirea golului temporar  de casă  

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R EA Nr. 1

Din data de 08.01.2018

privind aprobarea utilizării  excedentului  bugetului local  și a bugetului de venituri proprii și subvenții  pentru acoperirea golului temporar  de casă  

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  08.01.2018,

Văzând expunerea de motive înregistrat sub nr. de 56/08.01.2018 , referatul de specialitate din cadrul compartimentului de contabilitate nr. 55/08.01.2018

În conformitatea cu prevederile  art. 58 alin (1) din Legea 273/2006 , privind finanţele publice locale ;

Ordinul M.F.P. 3244/2017,3315/22.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar  al anului 2017

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din Legea  nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE   :

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în suma de 200.000 lei   pentru acoperirea golului  temporar de casă  pentru funcţionare  – Sursa A

Art. 2. Se aprobă utilizarea excedentului Buget de venituri proprii şi subvenţii în sumă de 35.000 lei pentru acoperirea golului temporar de casă pentru funcţionare – sursa E.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

            ȘERBAN IOAN                                                       SECRETARUL                                                             

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates