HOTĂRÂREA NR 4 din data de 18.01.2018 privind  stabilirea consumului  de combustibil pentru autovehiculele , buldoexcavatorul și motouneltele aflate în proprietatea și uzul primăriei Iara

 

 
   


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR 4

Din data de 18.01.2018

Privind  stabilirea consumului  de combustibil pentru autovehiculele , buldoexcavatorul și motouneltele aflate în proprietatea și uzul primăriei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.01.2018,

            Ţinând seama de expunerea de motive a primarul înregistartă cu nr. 238/18.01.2018 și a referatele de specialitatea înregistrate cu nr. 194/17.01.2018  , 232/18.01.2018, 188/16.01.2018,

            Având în vedere prevederile articolului unic alin. 1 din Legea  nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,cu modficările si completările ulterioare

 

HOTĂREŞTE  :

                        Art.l.-  Se stabilește consumul  lunar de combustibil pentru autovehicolele  aflate în proprietate și uzul primăriei ,  implicit alocarea cantității de 200 l combustibil/lună pentru autoturismul Dacia  Duster cu număr de înmatriculare  CJ -041146  , respectiv 150 l combustibil/lună pentru autoturismul Dacia cu număr de înmatriculare CJ-75-PCI.

                        Art.2. Se stabilește consumul anual de  combustibil  pentru buldoexcabvator aflat în proprietatea și uzul primăriei ,  implicit alocarea cantitatii de 2500 l combustbil / an și suplimentarea cantității cu 20% în cazul apariției unor situații de urgență în vederea acoperirii necesarului de consum până la data de 31.12.2018.

         Art. 3  . Se stabilește consumul anual de combustibil pentu motouneltele din dotarea primăriei , implicit alocarea cantitătii de 252 l combustibil /an.

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                            SECRETARUL COMUNEI IARA

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates