HOTĂRÂREA Nr.5 din data de 18.01.2018 privind aprobarea unui ajutor de urgență

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂREA Nr.5

din data de 18.01.2018

privind aprobarea unui ajutor de urgență

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.01.2018

            Având în vedere solicitarea nr. 216/17.01.2018 formulată de către d-nul Rostaș Ioan ,

Ţinând cont de avizul Comisiei  de specialitate a Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREŞTE  :

             Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 3000. lei cu titlu ajutor de urgenţă către d-nului Rostas Ioan  pentru repararea locuinței în urma incediului avut loc în data de 14.01.2018

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarul  comunei Iara;

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                            SECRETARUL COMUNEI IARA

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates