HOTĂRÂREA NR. 6 din data de 18.01.2018 privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

HOTĂRÂREA NR. 6

Din data de 18.01.2018

privind achiziționarea unor servicii   de asistenţă juridică pentru  reprezentarea în instanță a intereselor   Comunei Iara   pentru anul 2018

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  18.01.2018,

Având în vedere

- Expunerea de motive a primarului comunei Iara , în calitate de iniţiator înregistrat sub nr. 236/18.01.2018;

- Raportul de specialitate al secretarului comunei Iara , înregistrat sub nr.237/18.01.2018  ,   

Tinând seama de prevederile  art.1 alin.(2) din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare  şi de modificare a unor acte normative ;

În baza prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. (1)Se  aprobă  achizitionarea  unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Iara  precum și ale autorităților  administrației publice locale din comuna Iara în fața instanțelor judecătorești.

(2) Serviciile juridice constau în consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor și a susținerilor necesare , exercitarea tuturor căilor de atac , până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor.

Art. 2. (1) Se împuternicește primarul comunei Iara , să contracteze aceste servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislatiei din material achizitiilor publice.

(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al comunei Iara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara.

 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

       BÂLC NICOLAE SORIN                                 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates