HOTĂRÂREA nr. 7 din  23.01. 2018 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului audit public intern

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

HOTĂRÂREA

nr. 7 din  23.01. 2018

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului audit public intern

           Consiliul Local Iara Întrunit în ședință extraordinară în data de 23.01.2018

Ținând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public și, respectiv, de instituție publică locală,apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării funcției de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei activități,

având în vedere prevederile:

a)   Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b)   Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

c)   art. 11 alin. (4) și art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) și c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)   art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)   art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

f)   art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

g)   Codului muncii;

h)   Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

i)    Codului de procedură civilă;

j)    Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

k)   Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004;

l)    Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului Filialei Județene Cluj  a Asociației Comunelor din România;

m) Hotărârii Consiliului Local nr. 70/20.10.2006 privind aderarea comunei  la Asociaţia Comunelor din România,

luând act de:

  1. referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.312./23.01.2018;
  2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  3.  precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA  adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - (1) Se însușește modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Iara.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Iara care este imputernicit să aprobe modificarea contribuției lunare  pentru salariuL auditorilor interni, pentru măririle de salariu și alinierea la modificările din sectorul public ori pentru munca cu un volum mărit sau pentru sarcinile suplimentare efectuate și pentru chletuielile materiale necesare funcționării compartimentului audit public intern.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului Cluj și Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea  pe pagina de internet:  www.primariaiara.ro

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

BÂLC NICOLAE SORIN

                                                                                     

  Contrasemnează/avizează,

pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___2______

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates