HOTĂRÂREA NR. 9 din 01.02.2018 privind aprobarea unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul societăţii  La Sala Parc

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 9

Din 01.02.2018

Privind aprobarea unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul societăţii  La Sala Parc

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  01.02.2018,

            Contractul de Mandat încheiat la data de 01.11.2015 între societatea „ La Sala Parc SRL „ administrator unic Consiliul Local Iara şi D-na Bica Mirela Ioana

            În temeiul prevederilor  art. 36  alin.(2 ) lit. a) , art.45 din L.nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea contractului de mandat încheiat cu administratorul firmei La Sala Parc,  doamna Bica Mirela Ioana în sensul că, la  Capitolul V- Plata cuvenită mandatarului pentru exerciţiul mandatului său, art.7, se va modifica şi va avea  cu următorul conținut:

„Aliniatul (1) Pentru îndeplinirea mandatului său , mandatarul va beneficia de remuneraţie  lunară în sumă de 3.500 lei net /lunar.

Aliniatul (2) Targetul va fi   120.000 lei/anual profit net  al societăţii La Sala Parc SRL

Aliniatul (3) În cazul în care nu se  atinge  targetul stabilit de 120.000 lei/ profit net ,  remuneraţia va fi diminuată procentual cu nerealizarea  targhetului (exemplu:  Dacă se realizează 60.000 lei profit net , atunci salariul se diminuează cu 50%)

Aliniatul (4) În cazul în care se depăşeşte targetul stabilit în suma de 120.000 de lei, va beneficia de un procent de 30% brut  din suma depăşită (exemplu: 130.000 lei profit net realizat , creşterea este de 10.000 X 30% =3.000 lei , administratorul va beneficia de un venit suplimentar de 3000 lei /brut )

Restul prevederilor contractului raman neschimbate.

            Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:____8______

Nr. Voturi “contra”:____5______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

            Preşedinte de şedinţă,                                                      Contrasemnat,  

            BÂLC NICOLAE SORIN                                                     Secretar      

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates