H O T Ă R Â R E A   NR.  10 din data de  01.02.2018 privind  desemnarea unor consilieri locali   şi  a unui expert cooptat  ca membri  în comisiei de cenzori   ai societăţii La Sala Parc SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  10

din data de  01.02.2018

privind  desemnarea unor consilieri locali   şi  a unui expert cooptat  ca membri  în comisiei de cenzori   ai societăţii La Sala Parc SRL

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința extraordinara la data de  01.02.2018

Având în vedere prevederile art.36 (2) lit. a) și art.37 ,  din Legea nr. 215/2001 modificată şi  republicată

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă desemnarea d-lor consilieri Baciu Alin Sebastian  şi  Bâlc  Nicolae Sorin  precum şi doamna Ciugulea Gabriela-expert cooptat în calitate de membri în cadrul Comisiei de Cenzori ai societăţii La Sala Parc SRL .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates