H O T Ă R Â R E A   NR.  11 din data de  01.02.2018 privind  depunerea sumei de 70.000 lei din profitul net   ai societăţii La Sala Parc SRL, într-un cont de depozit   pentru investiții

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  11

din data de  01.02.2018

privind  depunerea sumei de 70.000 lei din profitul net   ai societăţii La Sala Parc SRL, într-un cont de depozit   pentru investiții

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința extraordinara la data de  01.02.2018

Având în vedere prevederile art.36 (2) lit. a) și art. 45 ,  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ,  republicată cu modificările și completările ulterioare ,

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă depunerea sumei de 70.000 lei din profitul net obținut în anul 2017 al societăţii La Sala Parc SRL , într-un cont de depozit  pentru investiții .

Art. 2. La data semnării actului adițional la contractul de mandat  doamna Bica Mirela va face va face dovada depunerii sumei de la art. 1,  prin Extras de Cont

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:___3.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates