HOTĂRÂREA NR. 12 din data de 01.02.2018  privind alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Surduc

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA NR. 12

Din data de 01.02.2018

 Privind alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Surduc

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 01.02.2018

            Având în vedere referatul de necesitate întocmit de d-nii consilieri locali Baciu Alin Sebastian şi Pălăcean Ovidiu  înregistrat sub nr. 423/01.02.2018,

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 1 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREȘTE   :

             Art.1.Alocarea cantităţii de 5 mc  material lemnos,  din cantitatea  destinata construcţiei acoperişului Scolii Gimnaziale Iara ,  pentru reabilitarea acoperişului Școlii din localitatea Surduc. 

             Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj ,  Primarului comunei  Iara și Școlii Gimnaziale Iara .

Art. 3  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  Viceprimarul   comunei Iara;                                              

Prezenta hotărâre a Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

DELEGAT al Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN    

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates