HOTĂRÂREA NR.14 Din data de 13.02.2018 privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru anul 2017 la data de 31.12.2017  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2017


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR.14

Din data de 13.02.2018

privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru anul 2017 la data de 31.12.2017  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2017

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară  în  data de 13.02.2018 ,

            Ţinând seama de expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată sub nr. 613/12.02.2018,   referatul nr. 612/12.02.2018 formulat de compartimentul contabilitate,din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 Având în vedere prevederile art. 49, alin12 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.36, al. ( 2)lit. b), alin.(4) lit.a din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREȘTE  :

                        Art.l.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru anul 2017 la data de 31.12.2017  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2017 conform contului de executie bugetara anexat.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului comunei şi primarului comunei  Iara şi Instituţiei  Prefectului Judeţului Cluj .

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ Secretarul  delegat  

al Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                 

 

                                  

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates