HOTĂRÂREA  NR. 13 din data de 13.02.2018 privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 13

Din data de 13.02.2018

privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021

, aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara pe anul 2018, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2018

 

In temeiul prevederilor art. 3 alin I din Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 ”prin autonomie locala se intelege deptrul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei  publice locale de a solution si de a gestiona, in cadrul  legii, in nume propriu si in interesul populati ei locale o parte inportanta a treburilor  publice”;

 In temeiul prevederilor art. 39 alin 3-6 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

Consiliul Local al comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara din data de 13 februarie  2018

Vazand referatul de aprobare prin care Primarul comunei – dl Popa Ioan Dorin propune aprobarea  proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Iara pentru  anul 2018 si a estimarilor pe anii 2018-2020

Tinand cont de avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat  pe anul 2018 nr. 2/2018

In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit a). ale art. 45 alin. 2 litera  a) ale art 115 alin. I lit b) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂREŞTE  :

Art.1- Se aproba  Bugetul Local  Inițial  pe anul 2018 și estimarile pentru anii 2019 -2021,   conform anexei 1

Art.2- Se aprobă  Bugetul Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara  pe anul 2018 conform  anexei nr. 2    .

Art.3- Se aprobă  Lista de Investitii a comunei Iara  pe  anul 2018 conform anexei 3 ;Sursele de investiții sunt: excedentul anului precedent , fonduri PNDL și fonduri europene nerambursabile

Art.4- Primarul comunei Iara prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari;

Art.5- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul economic pentru luarea la cunostinta si conformare.

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.        

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ Secretarul  delegat  

al Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates