HOTĂRÂREA NR. 16 din data de 13.02.2018 privind aprobarea unui ajutor de urgență

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA  

HOTĂRÂREA NR. 16

din data de 13.02.2018

privind aprobarea unui ajutor de urgență

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.02.2018

            Având în vedere solicitarea nr. 568/09.02.2018 formulată de către d-na Huszti Ildiko

            Expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată sub nr. de 611/12.02.2018

Ancheta socială întocmită de compartimentul de asistenţă socială  a primăriei comunei Iara.      

În baza art. 28 , alin. (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 alin  (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREŞTE:

             Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 500  lei  lunar, pe timpul anului şcolar 2017-2018 cu titlu ajutor de urgenţă pentru elevul David Marian Călin , elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic Energetic Cluj Napoca  pentru plata caminului internat –masa si cazare . 

Art. 2. Suma va fi virată lunar Colegiul Tehnic Energetic Cluj Napoca  pe baza facturii eliberate de instituţia de învăţământ.  

             Art.3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarul  comunei Iara.

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile                            

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETARUL    DELEGAT                 

 al Comunei Iara

      BÂLC NICOLAE SORIN                                   

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates