HOTĂRÂREA NR. 17 din data de 13.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

               ROMÂNIA

 JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

Iara nr. 282; telefon / fax +40-264333247, +40-374093428

            E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  Cod fiscal: 4546952

 

HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 13.02.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi si asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene  pentru  obiectivul de investiţie

 „ Reabilitarea drumuri de interes local şi lucrări de arta in loc. Iara, comuna Iara, jud. Cluj”  

 

            Consiliul Local al comunei Iara, jud. Cluj, întrunit în şedinţa ordinara,  în data de 13.02.2018 ,

            Luand in dezbatere:

               Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind necesitatea si oportunitatea investitiei „ Reabilitarea drumuri de interes local şi lucrări de arta in loc. Iara, comuna Iara, jud. Cluj”   ;

 • Hotararea de Guvern nr. 363/2010 
 •  Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2013        
 • Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (b) si 36, alin. (4), lit. “e”, ale art. 45 si ale 115, alin. (1), li. (b) din Legea nr 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modifăcările şi completările ulterioare

                                             

HOTĂREŞTE

 

Art. 1. Se aprobă necesitatea si oportunitatea investitiei „Reabilitarea drumuri de interes local şi lucrări de arta in loc. Iara, comuna Iara, jud. Cluj   investitie de care vor beneficia locuitorii satului Iara , comuna Iara in vederea depunerii acestuia pentru finantare din fonduri europene .

Art 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici estimativi aferenti investitiei „Modernizare drumuri interioare in loc.  Iara, comuna Iara, jud. Cluj”  

 

            Valoarea totala a investitiei:

                     -  11.304.663,32 lei inclusiv TVA,

Din care de la bugetul de stat  suma de 10.883.521,17 lei inclusiv TVA

Esalonarea pe ani:

Anul I: 8.925.691  lei

Anul II:1.957.142,15 lei

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

Capacitati ( in unitati fizice): lungime- 12 km

Art. 3 Se angajeaza sa suporte asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin MDRAP, pentru obiectivul de investiţie  “Reabilitarea drumuri de interes local şi lucrări de arta in loc. Iara, comuna Iara, jud. Cluj”:  

 

 • cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
 • studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii
 • studiile de teren,
 • studiile de specialitate,
 • expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
 • asistenţa tehnică,
 • consultanţa,
 • taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii,
 • organizarea procedurilor de achiziţii,
 • active necorporale,
 • cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • comisioane, cote, taxe, costuri credite,
 • cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

 

în cuantum de  421.142 ,15 lei, inclusiv TVA.

 

Art. 4 Cofinanţarea cheltuielilor neeligibile prevăzute la art. (3) se va realiza din bugetul local al comunei Iara, jud. Cluj, prin rectificări ulterioare.

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Iara, Primarului si Instituţiei Prefectului judeţului Cluj.                                                      

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.   

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ Secretarul  delegat  

al Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN                                                 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates