HOTĂRÂREA nr. 18 din data de 23.03.2018 privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice

 


 ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                  

 HOTĂRÂREA Nr. 18

Din data de 23.03.2018

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Iara  pentru anul 2018

 

Consiliul local al Comunei Iara  , judeţ Cluj, întrunit în ședință ordinară  în data de 23.03.2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Iara , în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu nr. 1477/16.03.2018

Analizând raportul de specialitate   întocmit de Secretarul delegat al comunei Iara  nr. 1478 din data de 16.03.2018;      

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare      

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

HOTĂREȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei  Iara pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre

Art. 2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Iara , în calitate de ordonator principal de credite .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ, Primarului comunei Iara , Secretarului delegat  comunei Iara  , Compartimentelor de specialitate, se  afişează şi se publică pe site-ul institutiei

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

            BÂLC NICOLAE SORIN                                     Secretarul delegat                   

   

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates