H O T Ă R Â R E A  nr.  19 din data de 23.03.2018 privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                  

H O T Ă R Â R E A  Nr.  19

Din data de 23.03.2018

privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința extraordinara la data de  23.03.2018

Având în vedere:

-prevederile art. 28, alin .(2)  din legea 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 41-48 din H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile  și completarile ulterioare ;

-prevederile art.11, art. 15, art.16  și art. 129 din Legea 292/2001 a asistenței socilae, cu modificările și completările ulterioare;

Preverile art.24 și art.25 din Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, modificările și completările ulterioare;

Examinand expunerea de motive a primarului comunei Iara  înregistrat sub nr.   1479/16.03.2018

 Văzând raportul de specialitate al Compartimentului de Asistență Socială  înregistrat sub nr. 1480/16.03.2018

 În temeiul  prevederile art.36 (6) lit. a) pct 2 și art. 45 alin. (2) ,  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ,  republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE   :

Art. 1. Se aprobă situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență , precum și cuantumul maxim al acestora , conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta .

Art. 2. Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență , în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare , conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 Compartimentul de Asistență Socială va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri

 Art.4 Secretarul comunei Iara va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate  prin Compartimentul de Asistență socială.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                 Secretarul  delegat                   

BÂLC NICOLAE SORIN  

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates