HOTĂRÂREA nr. 21 data de 23.03.2018 privind alocarea a 10 m cubi  de  material lemnos necesar încălzirii Centrului de Sanatate Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂREA NR 21

Data de 23.03.2018

  privind alocarea a 10 m cubi  de  material lemnnos necesar încălzirii Centrului de Sanatate Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.03.2018

            Având în vedere solicitarea nr. 564/09.02.2018 formulată de către d-nul doctor Gherghel Bogdan , coordonator la Centrul dee Sănătate  Iara  ,

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREȘTE :

             Art.1.   Alocarea   cantităţii de 10 m cubi de material lemnos   necesar pentru   încălzirea Centrului de Sănătate Iara 

             Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

  BÂLC NICOLAE SORIN                                              Secretarul delegat                   

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates