HOTĂRÂREA nr. 22 din data de 23.03.2018 privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale pentru colectarea selectiva a deseurilor , pentru ADI 5 Ardeal

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA             

HOTĂRÂREA nr. 22

Din data de 23.03.2018

Privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale pentru colectarea selectiva a deseurilor , pentru ADI 5 Ardeal , suma aferenta Comunei Iara fiind 51,000 lei ,in functie de aportul de capital social al membrilor ADI

               Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședinta ordinară în  data de 23.03.2018,

            Având în vedere expunerea de motive nr.   1668/23.03  întocmită de Primarul Comunei Iara,  raportul de specialitate nr. 1669/23.03.2018    întocmit de  compartiment financiar-contabil, privind achiziţionrea  unei autospeciale pentru colectarea selectiva a deseurilor,  pentru ADI 5 Ardeal , suma aferenta Comunei Iara fiind 51,000 lei, în funcție de aportul de capital social al membrilor ADI

            În conformitate cu prevederile HCL nr.13/13.02.2018  privind aprobarea bugetului local şi a bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

            În temeiul art. 36, alin. (6), pct. 3 si punctul 9  şi art.44- 45, ale art 115 alin .1 , lit b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                        

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aproba achiziţionrea  unei autospeciale pentru colectarea selectiva a deseurilor , pentru ADI 5 Ardeal ,  conform hotararii AGA nr. 7/04.12.2017 , în functie de aportul de capital social al fiecarei comune membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 5 Ardeal .

              Suma totala este de 280.000, 00 lei , astfel pentru Comuna Iara procentul fiind de 18.17%, suma aferenta comunei Iara fiind de 51.000,00 lei. Aceasta suma se va vira în contul ADI 5 ARDEALîn baza unei înștiințări.  

            Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Cluj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Iara, Compartimentului  financiar- contabil .

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.                                                   

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                                      

Preşedinte de şedinţă                                                                            Contrasemnează                                                                                                                                                                 Bâlc Nicolae   Sorin                                                                       Secretarul   delegat,

    

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates