HOTĂRÂREA nr. 23 din data de 23.03.2018 privind  aprobarea  numărului și cuantumului burselor aferente anului 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 

 HOTĂRÂREA NR.23

Din data de 23.03.2018

privind  aprobarea  numărului și cuantumului burselor aferente anului 2018 pentru elevii din învătămantul preuniversitar de stat

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința extraordinara la data de  23.03.2018

Examinand  proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și  cuantumului burselor aferente anului 2018 pentru elevii din învătământul preuniversitar de stat – proiect din inițiativa primarului

 Analizând referatul nr. 1476/16.03.2018 al compartimentului de contabilitate  prin care se propune aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2018 pentru elevii din învățământul pruniversitar de stat;

Adresa Școlii Gimnaziale Iara nr. 1065/07.12.2016

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice local ecu modificările și completările ulterioare și ale Legii educației nationale nr. 1/2011

Potrivit dispozițiilor  art.36 (6) lit. a) pct 39 alin. 1 și art. 45 alin. (2) ,  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ,  republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE :

Art. 1. Se aprobă  un număr de 10 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar stat de pe raza comunei Iara aferent anului 2018 astfel :

  • Burse de merit 50lei /lunar

Art.2 Secretarul comunei Iara va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate prin Compartimentul de Asistență socială.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile și avizul de specialitate al Comisiei nr.2 prin președinte de comisie , dl Mureșan Ioan Adrian 

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

  BÂLC NICOLAE SORIN                                              Secretarul delegat                   

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates