HOTĂRÂREA nr. 24 din data de 23.03.2018 privind aprobarea reamplasării statuii eroului martir IOAN ARION

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA             

 

HOTĂRÂREA nr. 24

Din data de 23.03.2018

privind aprobarea reamplasarii statui eroului martir IOAN ARION  de pe proprietatea societății DAZROM pe domeniul public al Comunei  Iara

 

Consiliul local al Comunei Iara, intrunit in sedinta  ordinară în data de 23.03.2018

Vazand Expunerea de motive nr.  1666/23.03.2018  prezentata de Primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin , referitor la aprobarea reamplasarii statui eroului national IOAN ARION,

       HCL NR. 13/13.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Iara   pe anul 2018  

In temeiul prevederilor art.36, alin (1), alin(2) litera"c", "d"alin(4) litera"e" alin.(6) lit. a pct.l SI  4, art. 45 alin(1), și  art.115 alin(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aproba reamplasarea  statui, eroului national IOAN ARION de pe proprieatea societății Dazrom , pe domeniul public al Comunei Iara, în Parcul Central și  constructia  Soclului

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariiri se incredinteaza primarul comunei Iara.

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile şi avizul favorabil al Comisiei Nr. 2 prin preşedinte de comisie Mureşan Ioan Adrian                                

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______                                       

Preşedinte de şedinţă                                                                            Contrasemnează                                                                                                                                                                 Bâlc Nicolae   Sorin                                                                       Secretarul   delegat,

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates