HOTĂRÂREA nr. 25 din 23.03.2018 privind aprobarea caietului de sarcini şi a membrilor comisiei pentru licitarea mijloacelor fixe

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA nr. 25

din 23.03.2018

Privind aprobarea caietului de sarcini şi a membrilor comisiei pentru licitarea mijloacelor fixe din patrimoniul primăriei comunei Iara

                Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 23.03.2018

                 În conformitate cu: art. 21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.G. nr.112/2000 pentru reglemnentarea procesului de scoatere din funcţiune , casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc  domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;

Tinând cont de Hotărârea Consiliului Local Iara nr. 90/31.08.2018 privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea prin licitatie a unor mijloace fixe din patrimoniul primăriei comunei Iara

 În baza prevederilor O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

           În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREȘTE   :

Art.1 - Se aprobă caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitatie publică a următoarelor mijloace fixe:

- autoturism marca DACIA 1304

- autospecializata marca ARO 338

- autoutilitara marca SRD

- autospeciala pompieri marca MERCEDES-BENZ

 

 Art.2- Se aproba membrii comisiei de licitare:

Ursulean Lucian Vasile - preşedinte comisie

Ghişa Margareta- membru

Todor  Darius Eugen-membru  

 

Art.3- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie  Pop Vasile ,  

 În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnat,                            

             BÂLC NICOLAE SORIN                       Secretar delegat comuna Iara

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates