• Home
  • Anunțuri
  • Hotarari 2018
  •  HOTĂRÂREA Nr. 106 din data de 27.12.2018 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fisca

 HOTĂRÂREA Nr. 106 din data de 27.12.2018 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fisca

 HOTĂRÂREA Nr. 106

din data de 27.12.2018

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj întrunit în ședință extraordinară în data de 27.12.2018

            Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Iara , prin care se propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice, în scopul respectării legislației în materie .

            Luând în considerare postarea pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice , la data de 28.02.2018, a ratei inflației de 1,34% ce va fi luată în calcul de consiliile locale, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019.

            În temeiul prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare , ale Titlului IX – Impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale art. 30 din Legea 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind Transparența Decizională în Administrația Publică

            În temeiul art. 36 alin (2)lit b), alin. (4) lit. C), art. 45 alin.(2) lit. C) și art. 115 alin (1),lit. b) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂREȘTE   :

              Art.1  -  Se aprobă indexarea cu 1,34% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , începând cu data de 1 ianuarie 2019.

              Art.2   Rata inflației în procent de 1,34% prevăzută la art. 1ca urmare a comunicării pe site-ul oficial al  Ministerului Finațelor Publice, pentru a fi luată în calcul la indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019, se aplică la cuantumurile impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aprobate în condițiile legii, pentru anul fiscal 2019.

             Art. 3. Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri , este în sarcina tuturor structurilor cu atribuții specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei .

            Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, Secția de contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

            Art. 5. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei , Compartimentului financiar contabil- impozite și taxe locale și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primăriei Comunei Iara. 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11 ____

Nr.voturi “pentru”:_____ 11__

Nr. Voturi “contra”:____ . ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

        BICA VASILE                                                          Secretarul comunei Iara  

                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana                                                                                   

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates