• Home
  • Anunțuri
  • Hotarari 2018
  •  HOTĂRÂREA Nr. 106 din data de 27.12.2018 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fisca

HOTĂRÂREA Nr. 107 din data de 27.12.2018 privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei  Iara

HOTĂRÂREA Nr. 107

din data de 27.12.2018

privind stabilirea taxelor de salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei  Iara , județul  Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019

            Consiliul Local Iara, întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 17.12.2018

            În baza raportului de specialitate nr. 6226/21.12.2018 și  avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local  Iara , cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul comunei  Iara , privind  stabilirea taxei de salubritate pentru persoane fizice și juridice, constând în colectarea și transportul la stația de sortare a deșeurilor provenite de la persoanele fizice și colectarea , transportul și depozitarea deșeurilor menajere pentru persoanele juridice, începând cu 1 Ianuarie 2019

            Luând în considerare expunerea de motive a primarului  înregistrată sub nr.6227/21.12.2018

            În baza prevederilor art.25 și art.26, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, art.43, alineatul 2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

            Implementarea contributiei pentru economia circulara, conform prevederilor O.U.G 74/2018 privind modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a O.U.G nr.196/2005 privind Fondul Pentru Mediu

            Luând act de prevederile art.36, alin. 6 punctul 9 și 14,  art. 44-45. și ale art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE

            Art. 1 Tarif persoane juridice an 2019 colectare, transport, depozitare si eliminare finală deșeuri menajere

            1.1   Începând cu 1 Ianuarie 2019, tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea finala a deseurilor menajere  persoane  juridice de pe raza comunei Iara  va fi de 114,62 lei/mc fără TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu. Persoanele juridice sunt obligate sa semneze actele aditionale cu operatorul de salubritate licentiat pe raza administrativ- teritoriala in termen de 15 zile de la data primirii acestora.

             1.2 Cantitatea minimă contractată pentru persoane juridice  va fi de 0,25 mc/lună, respectiv 28,66 lei fără TVA, la care se adaugă contribuția de 30 lei/tonă la Fondul de  Mediu. Operatorul  de salubritate va decide in funcție de obiectul de activitate al persoanelor juridice,  dacă este cazul încheierii unui contract  sau act adițional pe cantitatea de 0,25 mc/lună.

             1.3  Pentru persoanele juridice care depășesc cantitatea contractată cu operatorul de salubritate, se vor întocmi confirmări de ridicare, urmând a li se factura în baza acestora

             1.4  Pentru persoanele juridice care refuză încheierea contractului de prestări servicii de salubritate cu operatorul licențiat în microregiunea Mihai Viteazu, primăria va institui o taxă specială dublă față de tariful stabilit pe mc, respectiv 114,62 lei/mc va fi 229,24 lei/mc, în funcție de cantitatea generată.

            Art. 2 Tarif persoane juridice an 2019 colectare, transport, depozitare si eliminare finală deșeuri provenite din construcții si demolări

            2.1 Începând cu 1 Ianuarie 2019, tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea finala a deseurilor provenite din demolări și construcții  persoane  juridice de pe raza comunei Iara  va fi de 90 lei/mc fără TVA. Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta la solicitarea  scrisă a persoanelor juridice.

            Art. 3 Tarif persoane fizice an 2019 colectare, transport, depozitare si eliminare finală deșeuri provenite din construcții si demolări

            3.1 Începând cu 1 Ianuarie 2019, tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea finala a deseurilor provenite din demolări și construcții  persoane  fizice de pe raza comunei Iara  va fi de 90 lei/mc fără TVA. Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta la solicitarea  scrisă a persoanelor fizice.

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul comunei Iara, Prefectului Județului Cluj, SC ECO 5 ARDEAL SRL și se va aduce la cunoștința publică prin afișare.

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10 ____

Nr.voturi “pentru”:_____7 __

Nr. Voturi “contra”:____ 3 ____

Nr. Voturi atineri  ____ - _____

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

           BICA VASILE                                                                    SECRETAR

                                                                                          DRĂGHICIU PETRUȚA-MARIANA

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates