PROCES-VERBAL ,  încheiat în data de 23.01.2018 , ora 18,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

Publicat in .

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

 

                                                PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 23.01.2018 , ora 18,00 la şedinta extraordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti   toti cei  13 consilieri   , care compun Consiliul Local al comunei Iara  .   Sunt întrunite prevederile legale prezenţa în unanimitate a consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr. 243 din data de 19.01.2018 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă  din doamna Bica  Mirela Ioana în calitate de mandatar al Societății La Sala Parc S.R.L, D-na Ciugulea Gabriela – cenzor al societăţii  iar din  partea primăriei  domnul primar Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța, secretar delegat

 Se  supune  aprobări proccesul verbal al ședintei extraordinare din data de 18.01.2018 .Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 13 voturi „Pentru”

Se dă citire ordinii de zi propusa:

    ORDINE DE ZI :

1.Modalitatea de gestionare a societății LA SALA PARC întrucât actul adițional la contractul de mandat  a expirat la data de 31.12.2017

2.Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de Cooperare privind  

or ganizarea și funcționarea compartimentului audit public intern

3. Diverse

Se supune la vot și se aproba ordinea de zi propusă  şi se aprobă cu 13 voturi pentru .

Punctul 1 al ordinii de zi:

   D-na Ciugulea Gabriela  ia cuvantul  şi  prezinta  profitul net al societăţii La Sala Parc pe anul 2017  . Profitul net al societatii La Sala Parc pe anul 2017 este de 109.211 lei din care suma de 96.925 este profitul Consiliului Local iar 10.047 lei ii revine admnistratorului Bica Mirela Ioana  .  În condiţiile în care se hotareste închierea unui act additional la contractul de mandat existent dl Pop Vasile propune un targhet de 120.000 profit net annual, daca targhetul nu se realizează se aplica o diminuare a salariului procentual cu nerealizarea targetului (exemplu: daca se realizează 60.000 atunci se diminueaza salarul cu 50%) daca se depăşeste targetul de 120.000 se va acorda procent de30% brut din suma depăşită(Exemplu la 130.000 profit net realizat beneficiază de 3000 lei brut), iar la fiecare trimestru sa se prezinte balanţa , raport şi extras de cont.

Dl preşedinte de şedinţă Bâlc Sorin  solicita  să se consemneze  daca  luarea unei hotarari cu privire la închierea unui act adiţional  la contractual de mandat are scop patrimonial si este necesar votul a 2/3 din nr. de consilieri în funcţie

 Secretar : Încheierea unui act adiţional  la contractual de mandat existent  nu are scop patrimonial .

Dl Todor Darius propune ca votul pentru încheirea unui act aditional la contractul de mandat să fie secret. Se supune la vot pentru vot secret. Se aprobă votul secret cu 7 voturi “pentru “  4 voturi impotriva (Pop Vasile; Boca Ilie, Palacean Ovidiu , Serban Ioan   şi 2 abţineri(Ursulean Lucian , Mureşan Adrian)

Dl consilier Andrea Alin părăseşte şedinţa consiliului local.

 Se voteze  pe buletine de vot  cu:

- sintagma  DA – pentru încheierea unui act adiţional la contractul de mandat;

- sintagma  NU –impotriva încheierii unui act adiţional la  contractual de mandat .

   Dl Pop Vasile solicită o pauză de 10 minute . care se abrobă.

Se reiau lucrările şedintei de consiliu . Se impart buletine de vot si se trece la vot :Dupa numărarea buletinelor de vot rezultatul este următorul: 6 voturi “pentru” încheierea unui act adiţional 5 voturi” impotriva” încheierii unui act aditional şi o abţinere. În acest caz nu se adoptă hotarare  fiind necesar majoritate simplă 7 voturi “pentru”

 Dl Todor Darius părăseşte şedinţa Consiliului Local.

 Se ia în discuţie ca din profitul net realizat al societatii La Sala Parc pe anul 2017 în  suma de 70.000 lei sa se depuna intr-un cont pentru investiţiile societatii iar diferenta rezultată din bilant  să ramană la dispoziţia societatii pentru continuare activităţii , suma respectivă va fi restituita pana la data de  1 iunie 2018.

Punctul 2 al    Ordinii de zi:  Dl primar prezintă  Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de Cooperare privind  organizarea și funcționarea compartimentului audit public intern

 Se supune la vot și se adoptă HOT. nr. 7 cu 11 voturi „pentru „

Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar ,

                        Bâlc Nicolae Sorin                           

Tipărire