HOTĂRÂREA NR. 99 din data de 29.11.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2019, din APV 709 P Valea Negrii  , modalitatea de valorificare şi preţurile de vânzare a acesteia

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 29.11.2018

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltarea şi valorificare în anul 2019, din APV 709 P Valea Negrii  , modalitatea de valorificare şi preţurile de vânzare a acesteia

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2018

              Având in vedere;

           -adresa Direcției Silvică Cluj -Ocolulului  Silvic Turda  nr. 3665 din  26.09.2018  în care se propune aprobarea unui volum de masa lemnoasa pentru  recoltare

            - referatul de aprobare primar nr.5688/29.11.2018;

            - avizul Comisiei de Specialitatea al Consiliului Local

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 alin.(1) si art.6 alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

            - Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului General al regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2018

           -art. 10 alin.(2) lit.a ), art.12, alin. (1), art.59 alin.(1) și (2)art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat (prin Legea nr.46/2008.      

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aprobă volumul de masă  lemnoasă, în cantitate de  1080 mc propus pentru a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara, conform APV 709P Valea Negrii

Art.2: Se aproba scoaterea la licitaţie masei  lemnoase în cantitate  totală de de 1080 mc, din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara conform  APV 709P Valea Negrii    ca   “masă lemnoasă pe picior”organizată de  Direcţia Silvică Cluj .

Art. 3. Se aprobă  pretul de pornire la licitaţie  120 lei /mc.

Preţurile nu conţin TVA

           Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR                    

               POPA MIHAI VIOREL                                   Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire