Stiri recente:

HOTĂRÂREA NR. 100  din data de 12.12.2018 privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 286/04.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Iara pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 100

 din data de 12.12.2018

privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 286/04.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Iara pe anul 2018

Consiliul Local al comunei Iara  întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.12.2018,

Având în vedere  :

  - Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2 /2018;

              - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 13/2018 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018;

   - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Iara

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.”b”, alin. (4), lit. “a”; art. 45, alin. (2), lit. „a”;  art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂREȘTE

Art.1 Se valideaza Dispozitia nr. 286/04.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Iara pe anul 2018 prevăzută în anexa 1.

Art. 2. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se  comunica: Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj în vedere exercitării controlului  de legalitate al actelor administrative; Primarului comuna  Iara şi se afișează pe  site-ul www.primariaiara.ro.           

                                                                              

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR                    

               BICA VASILE                                                   Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates