Stiri recente:

HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea  Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei IARA , judetul Cluj, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 43

privind aprobarea  Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei IARA , judetul Cluj, pentru anul 2019


          Consilul Local Iara întrunit în şedinţa ordinară în data de 18.04.2019

  Avand in vedere: 

            Ordinul Prefectului Judeţului Cluj , nr. 159/2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi al unităţilor administratiei publice locale , pentru anul 2019

Expunerea de motive a primarului comunei Iara , judetul Iara  nr. 2307/12.04.2019

Referatul de specialitate  întocmit de secretarul Comunei Iara nr. 2308/12.04.2019

Avizele comisilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Iara

   În temeiul:

- Prevederile art. 2 alin. 1 si 3, art. 107 alin. 1, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederilor Legii nr. 153/2017- Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;

            - Prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

          In temeiul articolului 36, alin. (3), lit. “b“, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. „b“ din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         

HOTĂREŞTE  :

          Art.1. Se abrobă Organigrama pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Iara , judetul Cluj, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta; 
          Art.2. Se aproba Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Iara , judetul Cluj, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta; . 
          Art.3. Prezenta se comunica la Institutia Prefectului – judetul Cluj;Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti;Compartimentului Financiar – Contabilitate;Primarului comunei Iara

 Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___1 ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ HIDEG VASILE -VIOREL                                                                         SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates